Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkElnöki beszámoló a VEAB 2002. évi munkájáról

Markó László akadémikus, a VEAB elnöke

Tisztelt Közgyűlés, kedves Kollégáim!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyi kedves tagtársunkat és vendégünket. Külön is köszöntöm Hámori József akadémikust, az MTA alelnökét, aki mai – tisztújító – közgyűlésünkön megjelent, hogy beiktassa hivatalába területi bizottságunk új elnökét, Mészáros Ernő akadémikust.

Az utóbbi években „hivatalos” közgyűlési beszámolóm után – mintegy színesítve a száraz működési és tudományszervezési előadást – röviden elmondtam gondolataimat egy-egy olyan aktuális tudományos eredményről, amely abban az évben számomra a legérdekesebbnek tűnt. Ez alkalommal erről sajnos le kell mondanom, mert a tisztújítással járó feladatok miatt erre nem lenne időm.

Mielőtt azonban elkezdeném részletes beszámolómat a VEAB 2002. évi tevékenységéről, néhány, a VEAB munkáját is érintő általános tudományszervezési eseményre és kérdésre szeretnék kitérni.

A magyar tudomány és ezen belül az MTA anyagi helyzete 2002-ben – a kétéves költségvetés által biztosított stabilitás következtében – a várakozásnak megfelelően, a kilencvenes évekhez képest kedvezőbben alakult. Ez természetesen a VEAB működésére is kihatott, mint az majd a részletes beszámolóból ki fog derülni. Ehhez különösebb kommentárt nem kell fűznöm.

Az év közepe táján azonban lényeges változás következett be mind az országos politikában, mind az Akadémia vezetésében. Ezzel kapcsolatban néhány dolgot nyilvánvalóan meg kell említenem.

Az új kormány erősen megemelte a közalkalmazottak bérét, ami itt a VEAB-ban is 50%-os fizetésemeléssel járt. Ez természetesen jó hír. Ugyanakkor viszont nagy kérdőjel, hogy milyen lesz a tudomány helyzete Magyarországon 2003-ban. Köztudomású ugyanis, hogy az ország most – többek között ennek a fizetésemelésnek következtében – jelentős költségvetési hiánnyal küszködik, amit az Európai Uniós csatlakozás előtt kemény intézkedésekkel kell lefaragni. Korai volna ma még jóslásokba bocsátkozni, utódom mához egy évre majd a konkrét tapasztalatok birtokában fogja tudni levonni a 2003-as év mérlegét. Őszintén remélem, hogy nem lesz nehéz helyzetben.

Az Akadémia új vezetésének eddigi tevékenysége arra mutat, hogy folytatni kívánja, sőt erősíteni akarja az előző vezetésnek a vidéki tudományos élet kiemelt támogatását célzó törekvéseit. Ez egyértelműen kiderült az Elnökség május 24-i, pécsi kihelyezett ülésén. Ezen az ülésen megjelent az az új gondolat is, hogy minden egyetemi városban szervezni kellene egy, az Akadémia (illetve a területi bizottságok) égisze alatt működő akadémiai szervezetet. Hasonlóan azokhoz a megyei szervezetekhez (Nyíregyháza, Szombathely), amelyek már így működnek (habár ezekben a városokban nincs egyetem...). Ez a javaslat a mi régiónkat különösen erősen érinti, hiszen öt olyan városunk is van, ahol egyetem, vagy egyetemi kar működik.

A kezdeményezés természetesen kedvező visszhangra talált az érintett városokban, de számosan vannak, – megvallom őszintén, magam is ezek közé tartozom – akik a magyar tudományos élet túlzott elaprózódásától tartanak. De ne legyünk pesszimisták, a jövő majd megmutatja, hogyan alakulnak a dolgok.

Ezek után áttérek részletes év végi beszámolómra.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szakbizottságok száma:                       11

Munkabizottságok száma:                     71

(A szervezeti felépítésben 2002-ben nem volt változás)

A VEAB és a bizottságok tevékenysége, rendezvények
(A VEAB Titkárságára beérkezett adatok alapján)

VEAB rendezvények száma:                                                                   6

Szak-és munkabizottsági rendezvények száma:                                    111

Összesen:                                                                                          117

A rendezvények megyénkénti megoszlása

Fejér megye                                                     5

Győr – Moson- Sopron megye                           17

Komárom – Esztergom megye                            2

Veszprém és Veszprém megye                         86

Vas megye                                                      2

Zala megye                                                      2

Budapest                                                         2

Szlovákia (Vágsellye)                                          1

Összesen:                                                       117

Veszprémi Akadémiai Bizottság rendezvényei

·         VEAB ülés március 28-án, Veszprémben

        elfogadta a VEAB, a szakbizottságok és a munkabizottságok 2002. évre szóló munkaterveit

        elfogadta a 2002-2003. évi VEAB pályázati hirdetményt

        elfogadta a 2002. évi költségvetés-tervezetet.

·         Kihelyezett VEAB ülés május 29-én Székesfehérvárott, a Kodolányi János Főiskolán

– Dr. Szabó Péter főigazgató tájékoztatója a Kodolányi János Főiskoláról

– döntés született „Az Év Kutatója” pályázat díjazottjairól

– a tisztújítás előkészítése, jelölőbizottság kiküldése.

·         Szak- és munkabizottsági elnökök és titkárok értekezlete június 14-én, Veszprémben

        tájékoztató az MTA májusi közgyűlésén elhangzottakról és a VEAB első félévi tevékenységéről

·         az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete ünnepélyes alakuló ülése október 3-án Szombathelyen.

·         Ünnepi ülés a Magyar Tudomány Napja alkalmából november 8-án

A plenáris előadást Solymos Rezső, az MTA lev. tagja tartotta: „A Föld erdőinek szerepe a bioszférában, – fenntartásuk és fejlesztésük tudományos vonatkozásai” címmel

A díjnyertesek előadásai:

Élettudomány

Bélafiné dr. Bakó Katalin: Biokonverziók és membrános műveletek integrálása

Társadalomtudomány

Dr. Horváth József: Mindennapi élet a 17. századi Győrben – a végrendeletek tükrében

Természettudomány és matematika

Dr. Pósfai Mihály: Mágneses kristályok baktériumokban.

·       VEAB ülés november 20-án Veszprémben

– döntés született a 2002. évi pályázati hirdetményre beérkezett munkákról

– döntöttek a VEAB emlékplakett odaítéléséről

– a VEAB megválasztotta új vezetőségét a 2003-2005. évi akadémiai ciklusra.

Az új elnökség:

Elnök:

Mészáros Ernő, az MTA r. tagja

Alelnökök:

Bíró Péter az MTA l. tagja

 

Friedler Ferenc, az MTA doktora

 

Rechnitzer János, az MTA doktora

·         Közgyűlés december 7-én.

Az MTA bizottságokkal közös rendezvények

Az MTA Anyagtudományi- és szilikátkémiai munkabizottsága és a Szilikáttechnológiai munkabizottság közös rendezésében előadássorozat „PhD hallgatók anyagtudományi napja ” címmel a VEAB székházban (második alkalommal).

Az MTA GAB Tribológiai albizottsága, a Kőolaj- és gázipari munkabizottság és az MKE Veszprém megyei szervezet Ásványolaj- és petrolkémiai csoportja, az MKE Komáromi üzemi csoportja és a GTE Tribológiai szakosztálya közös rendezésében szakmai nap a kenőanyagok fejlesztésének aktuális feladatairól a VEAB székházban.

Az MTA Növénytermesztési és növénynemesítési szakbizottsága, a Kertészeti munkabizottság, és a NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar Növénytermesztési Intézete együttes rendezésében kalászos és hüvelyes növények fajtabemutatója és konzultatív tanácskozása Mosonmagyaróváron a Növénytermesztési Intézetben.

Az MTA Metallurgiai bizottsága, a Metallurgiai munkabizottság, a Fizikai metallurgiai és a Kémiai metallurgiai albizottságokkal közös alumíniumkohászati szakmai nap a VEAB székházban.

Az MTA Környezetkémiai bizottsága, a Környezetvédelmi technológiák munkabizottság, a Nemzetközi Humuszanyag Társaság magyar tagozata közös rendezvénye „IHSS/HCh-2: Humuszanyagok a környezeti rendszerekben” címmel Budapesten.

MTA bizottság ülése a VEAB székházban

Az MTA Szerves geokémiai munkabizottsága tudományos ülése.

A szak- és munkabizottságok szakmai tevékenysége

Az összefoglaló áttekintésben láthattuk, hogy szak- és munkabizottságaink ebben az évben több mint száz konferenciát, előadóülést, vitafórumot, kerekasztal-beszélgetést szerveztek. Ezek részletes felsorolására, ismertetésére természetesen nem vállalkozhatom, de igyekeztem a gazdag anyagból olymódon válogatni, hogy minél színesebb képet nyújthassak munkájukról.

Agrártudományi szakbizottság

Előadói ülés

„A magyar méhészeti ágazat középtávú tervei”. Az Országos Méhészeti Egyesület mosonmagyaróvári szervezetével közösen.

Biológiai szakbizottság

Tudományos ülés

„Héjas gyümölcsök (dió, gesztenye, mandula, mogyoró) növényvédelmi problémái”. A PAB Növényorvosi munkabizottsága, a Boglári Növényorvos Kft és a Juglans Hungária Kft. közös rendezésében Lengyeltótiban.

Erdészeti szakbizottság

Tudományos ülések

„Energetikai faültetvények betakarításának gépesítése”

„Biomassza energetikai hasznosítása”

„Biogáz termelése és energetikai hasznosítása”.

Gazdaság-, jog- és társadalomtudományi szakbizottság

Tudományos konferenciák

Működő tőke befektetések a turizmusban Magyarországon”. A Kodolányi János Főiskolával közösen

„A rendszerváltás (változtatás) mérlege”. Komárom város képviselőtestületével közösen, a Komáromi Napok keretében

„A magyar felsőoktatás és a humán erőforrás fejlesztés”. A Magyar Politikatudományi Társasággal közösen

„A tisztességes eljárás a polgári jogi vitában”

„A hazai erdővagyon légi felvételek útján való ellenőrzése”

Wallner Ernő emlékülés a Magyar Földrajzi Társasággal közösen.

Könyvbemutató

„Büntetőjogi tanulmányok III. – A semmisségi törvények 10. évfordulója”.

Kémiai szakbizottság

Tudományos ülés

„A kenőanyagok fejlesztésének újdonságai és aktuális feladatai”.

Környezet-, földtudományi és energetikai szakbizottság

Előadói ülések

„Az új hulladékgazdálkodási törvény jogi aspektusai”

„A Veszprém és Észak-Balatonpart hulladékgazdálkodásának megoldása ISPA pályázat keretében”.

Matematikai és fizikai szakbizottság

Matematikus, fizikus és informatikus doktorandusok negyedik regionális találkozója.

Tudományos konferencia

Alkalmazott Matematika Konferencia” a Széchenyi István Egyetem Matematika Tanszékén Stoyan Gisbert 60. születésnapja tiszteletére.

Műszaki szakbizottság

Nemzetközi tudományos konferencia

Az alkalmazott fény- és színtani munkabizottság és a VE Szín és Multimédia Laboratóriuma közös tudományos rendezvénye „Lux et Color Vespremiensis” címmel

Tudományos konferencia

„Egészségügyi informatika.”

Nyelv- és irodalomtudományi szakbizottság

Képvers szimpózium a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal közös rendezésben

Előadói ülések

„A 2001. évi angol írásbeli felvételi vizsga tapasztalatai”

Tíz előadás a „Veszprémer Deutsche Begegnungen” rendezvénysorozat keretében.

Orvostudományi szakbizottság

Tudományos konferenciák

„Múlt, jelen, jövő a gyógyszerkutatásban és a gyógyszergyártásban” (Chinoin – Sanofi – Synthelabo a társszervező)

„Thromboprophylaxis az onkológiában” (Itt egy különös dologról van szó. Megfigyelték, hogy azoknál a rákos betegeknél, akiknél valamilyen oknál fogva véralvadásgátló készítményeket alkalmaztak, a rákos áttétek száma csökkent. A véralvadásgátló szereknek ez a mellékhatása volt a konferencia témája. Ki gondolná, hogy e kettő között összefüggés van. A felismerés feltehetően nem tudatos kutatás, hanem egyedi esetekből levont következtetés eredménye és ezért igen szép példája annak, hogy milyen óvatosan kell bánni a tudományban a látszólag érthetetlen eredmények elhanyagolásával).

Tudományos ülések

„Az antithrombotikus kezelés lehetőségei”

„Élő anyagokkal való gyógyítás etikai problémái”

„Malignus béldaganatok radioizotópos diagnózisa”

„A kombinatorikus kémia irányváltása a kémiai genomika felé”

Kerekasztal megbeszélés

„Az orvosi folyóiratok jövője”.

Történet- és neveléstudományi szakbizottság

Fiatal Kutatók Napja a Magyar Tudomány hetében.

Tudományos konferencia

„Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6.” Konferencia Pápán a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal, a Pápai Református Gyűjteményekkel és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal közös rendezésben. A konferencián az MTA és a VEAB anyagi támogatásával 22 határon túli magyar szakember is részt vett.

Emlékülések

Kossuth emlékülés

Illyés Gyula emlékülés születésének centenáriuma alkalmából a Laczkó Dezső Múzeummal és a Veszprémi Petőfi Színházzal közös rendezésben. Ez alkalommal kiállítást rendeztek a Lackó Dezső Múzeumban.

Tudományos ülések

„Az európai vastörténeti út (Eisenstrasse) Pannóniai szakasza” közös rendezvény a Központi Bányászati Múzeummal és a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti bizottságával

„Tankönyvek hatásvizsgálata a környezeti nevelésben”.

Régión kívüli tudományos ülés

A Magyarságkutatási munkabizottság egy napos tanácskozása a szlovákiai Vágsellyén.

Kapcsolat a szlovákiai magyarokkal

Pápán a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei épületében szervezték meg közösen a VEAB Néprajzi munkabizottsága, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, a Pápai Református Gyűjtemények és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum a „Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6.” című konferenciát. A VEAB sikeresen pályázott az Akadémiánál a határon túli magyarok segítésére biztosított pályázati összegre, és az így elnyert pénzből, valamint saját forrásból összesen közel 500 ezer Ft-tal tudta támogatni a rendezvényt.

A Magyarságkutatási munkabizottság egy napos tanácskozást tartott a szlovákiai Vágsellyén.

A Komáromban évente megtartott „Komáromi Napok” keretében rendezett szakmai konferenciákra rendszeresen meghívják a Szlovéniában és Szlovákiában dolgozó kutatókat előadások tartására, valamint a Szlovákiában élő magyar polgármestereket a vitákban való részvételre. A „Komáromi Napok”-at ez évben rendezték meg a tizedik alkalommal és a VEAB mindig aktív résztvevője és részben szervezője az ezek keretében tartott tudományos ülésnek. A rendezvény igen hatékonyan szolgálja a Duna két partján élő magyarok közötti kapcsolatokat.

Megjelent kiadványok

A Magyar Tudomány Napja. 2001. Szerkesztette: Sisakné Zentai Ilona és Szabó Márta

Huszonegyedik századi jövőképek. Konferencia-kiadvány, Székesfehérvár, 2001. november 8. Kiadó: Kodolányi János Főiskola. Szerkesztette: Beszteri Béla és Vizi L. Tamás

A rendszerváltás (változtatás) mérlege. I-II. Tanulmánykötet az azonos című tudományos konferencia anyagai alapján, Komárom, 2002. április 27. Szerkesztette és lektorálta: Beszteri Béla és Mikolasek Sándor

MMI: ANNUUM TEMPUS LINGUARUM EUROPAE. SCRIPTA PHILOLOGICA PANNONIENSIS. Szerkesztette: Földes Csaba. Kiadja: az MTA VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága és a Veszprémi Egyetemi Kiadó. 2002

MTA VEAB Értesítő 2000. Szerkesztette: Sisakné Zentai Ilona és Szabó Márta.

A VEAB TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNYÁNAK MŰKÖDÉSE

A veab Tudományos Alapítványának támogatói 2002

A felajánlott SZJA 1%-ból                                            152 113 Ft

Székesfehérvár Megyei Jogú Város                              500 000 Ft

Szombathely Megyei Jogú Város                                 100 000 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város                                       20 000 Ft

Universitas Győr Alapítvány                                         300 000 Ft

Veszprém Megye Közgyűlése                                     100 000 Ft

Veszprém Megyei Jogú Város                                       50 000 Ft

Összesen:                                                              1 122 113 Ft

Zala Megye Közgyűlése (a VEAB részére)                     100 000 Ft

Az Alapítványhoz láthatóan a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ok is észrevehetően hozzájárulnak. Kérek ezért minden jelenlévőt, hogy amennyiben erre módja van, gondoljon a Tudományos Alapítványunkra.

Legfőbb támogatóink a városi és megyei önkormányzatok. Sajnos, az alapítók között lévő cégek – amelyek között nagy, akár száz milliárdos bevétellel gazdálkodó is van – kifejezetten elzárkóznak az Alapítvány támogatásától. Pedig az ide befolyó összegek nem pazarlódnak el rossz célokra. Nem érdektelen talán, ha ez alkalommal arról is beszámolok, mire költöttük el ez évben az Alapítvány pénzét.

Veab Tudományos Alapítvány által megítélt támogatások

„Az Év Kutatója” pályázat nyerteseinek ösztöndíjai                  360 000 Ft

Éremköltség                                                                          57 000 Ft

VEAB pályázat díjazottjai                                                      590 000 Ft

Az alapítvány működtetési költségei                                         40 000 Ft

Könyvelés megbízási díja                                                        18 000 Ft

Kiadványok támogatására:

MTA Földtudományi Kutatóközpont, Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, Széchenyi Geofizikai Obszervatórium (Sopron) kiadványa

140 000 Ft

A balácai római kori villa világítóeszközeinek fényképes katalógusa

80 000 Ft

 

Light trapping of insects (angol nyelvű szakfordítás)

50 000 Ft

2002-ben kifizetett és támogatásként megítélt teljes összeg

1 335 000 Ft

A VEAB pályázat díjnyerteseinek munkahelyei

MTA Regionális Kutatások Központja Tudományos Intézete, Győr

ELTE Állami és Jogtudományi Kar, Budapest

ELTE – SZIF Állami és Jogtudományi Tagozat, Győr (2 fő)

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár

Vitéz János Római Katolikus Főiskola, Esztergom

Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszer-tudományi Kar, Mosonmagyaróvár

Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely

Polgármesteri Hivatal, Sárvár

Széchenyi István Egyetem, Győr

Nyugdíjas (3 fő)

Láthatóan az egész régió képviselve van. Pályázati rendszerünket ezért is tartjuk igen fontosnak és köszönjük a VEAB Tudományos Alapítványa támogatóinak, hogy lehetővé teszik számunkra ennek a pályázati rendszernek a fenntartását.

Ennek a pályázatnak nem a legmagasabb tudományos elismeréseket már elért kutatók munkájának az ösztönzése a cél, hanem pont fordítva. A bázis erősítése. Ezért nagyon rokonszenves, hogy a díjazottak a legkülönbözőbb munkahelyekről kerülnek ki. Közöttük számos olyan van, amelynek látszólag semmi köze nincs a tudományos munkához, mint például a polgármesteri hivatalnak Sárváron, vagy pedig egy múzeumi igazgatóságnak. Valóban az értelmiségnek igen széles köréből tudunk ezzel meríteni, tudjuk az ő munkájukat segíteni.

A veab Kulturális Egyesülete vendégei és programjai

Kulturális egyesületünk szép és gazdag évet zárt. Érdekességként megemlítem, hogy az első, „Csúcspontok a Wagner zenedrámákban” című előadás előadója, Sohár Pál professzor úr nem zenetudós, hanem vegyész, a „Nemzeti karakterek a katedrálisok formájában” címmel tartott előadást megtartó Kálmán Alajos professzor úr pedig nem építész, hanem ugyancsak vegyész. Vendégeink és előadásaik témája:

Sohár Pál akadémikus: Csúcspontok a Wagner zenedrámákban

Kálmán Alajos akadémikus: Nemzeti karakterek a katedrálisok formájában

Vissy Károly és Német Lajos: Időjárás-előrejelzés az ezredfordulón

Kubassek János: Cholnoky Jenő földtudományi munkásságának időszerűsége

Solymosi László: A Szent Korona eszme

Kopátsy Sándor: Milyen előnyökkel és nehézségekkel jár az EU csatlakozás?

E. Nagy Katalin, Járó Márta, Lovag Zsuzsa, Marosi Ernő, Sipos Enikő és Szelényi Károly: A magyar királyok koronázó palástja

című könyv bemutatója.

A VEAB Kulturális Egyesülete ez évben Pannonhalmára és Győrbe kirándult.

A székház rekonstrukciója

Örömmel számolok be arról, hogy az utóbbi két évben – hosszú szünet után – jelentős összegeket tudtunk fordítani ennek a gyönyörű, nagy értékű székháznak a felújítására. Ez a ház közel 30 éve készült el a jelenlegi formájában és azóta apróbb javításokon, fejlesztéseken kívül nagyobb felújításokra nem volt lehetőség. 2001–2002-ben azonban végre komolyan előre tudtunk lépni. Az első és legfontosabb munka a tetőcserepek cseréje volt. Ezután kerülhetett sor az épületen belüli felújításokra: a fürdőszobákra, vendégszobákra és a konyhára, valamint a fűtés korszerűsítésére (elképzelhetetlen állapotban levő melegvíz vezetékeket találtak a föld alatt). Lényeges továbbá, hogy korszerűsíteni tudtuk a műemlékekként védett ablakokat is, ami jelentős energia-megtakarítást fog eredményezni. Fontos fejlődés az is, hogy már az épületen belül van az internetes üvegszálas kábel, amely összeköt minket az egyetemmel. Ez lehetővé teszi majd az Internetnek az eddigieknél jóval szélesebb körű használatát.


A felújítások költségei – évekre bontva – a következők voltak

2000. év

Tetőcserepek beszerzése

2 millió Ft

2001. év

Tetőcserepek cseréje, pince fűtés-csőrendszer és az alsó konyha felújítása

10 millió Ft

2002. év

Vendégszobák fürdőszobáinak és az emeleti konyha felújítása, ablakok korszerű szigetelése, Internet üvegkábel összeköttetés

9,5 millió Ft

HAT ÉV TÖRTÉNÉSEI A MAGYAR TUDOMÁNYBAN ÉS A VEAB TERÜLETÉN

Hat éve látom el a VEAB elnökének feladatkörét és ebben a minőségemben ez az utolsó év végi beszámolóm. Helyesnek gondoltam ezért, ha néhány kiragadott példa alapján megpróbálok egy rövid, összefoglaló áttekintést adni ennek a hat esztendőnek a VEAB-ot közvetve vagy közvetlenül érintő eseményeiről.

A veab, valamint szak- és munkabizottságainak aktivitása az utóbbi hat évben

Talán az a legfontosabb, hogy a VEAB működésének mintegy összefoglalásaként bemutassam a szak- és munkabizottságaink által ebben a hat évben lebonyolított rendezvények számát, valamint azt, hogy hány kiadványt tudtunk megjelentetni.

Év

Rendezvények száma

Kiadványok száma

1997 (tisztújítás)

131

5

1998

103

5

1999

73

3

2000 (tisztújítás)

144

9

2001

113

7

2002

111

5

Ehhez a táblázathoz azt a kiegészítést szeretném fűzni, hogy a rendezvények tekintetében a tisztújítások évei rendkívüliek, mert akkor minden munkabizottságnak és szakbizottságnak új vezetést kell választani, ami plusz üléseket igényel. Azt mondhatjuk tehát, hogy 1999, a gazdaságilag legnehezebb évünktől eltekintve, évente rendszeresen 100-110 körüli rendezvényt tudtunk megszervezni és kiadványaink száma általában 5-7 körül volt.

1997-2002 néhány fontosabb eseménye a magyar tudományos életben és a VEAB területén

1997

Megkezdődik az MTA kutatóintézeti hálózatának „konszolidációja”.

A Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet (Sopron), a Geokémiai Kutatólaboratórium és Földrajztudományi Kutatóintézet (Budapest) összevonásával létrejön a Földtudományi Kutatóközpont. Ez létszámcsökkenéssel jár, a központ Budapesten lesz. Mi a VEAB részéről a központnak Sopront javasoltuk.

A MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézet a felsőoktatáshoz kerül (Pannon Agrártudományi Egyetem). Ez a legnagyobb változás, hatása nehezen látható előre, de bizakodunk. Az MTA vidéki szerepe azonban a fenti két intézkedés hatására mindenképpen csökken.

Meghirdetjük „Az Év Kutatója” pályázatot.

1998

Régiónk két új akadémiai levelező taggal erősödik.

A Nature a magyar tudományos teljesítményt az országok rangsorában a 20. helyre sorolja.

Tudománypolitikai probléma, hogy a Kormányban a K+F-nek nincs képviselete (Pungor Ernő volt két évig). Nincs igazán együttműködés a tudományos és a politikai elit között, a tudomány érdekérvényesítő ereje gyenge.

Sajnos az ország gazdaságilag legfejlettebb régiójának vállalatai a VEAB Tudományos Alapítványa felé nem jeleskednek az adakozásban. Ettől függetlenül ki tudjuk osztani az első „Év Kutatója” díjakat.

Két olyan munkabizottságunk alakul, amely országosan egyedülálló.

1999

„2000 nem lesz a magyar tudomány éve” (Glatz Ferenc). Ennek – reméljük – csak gazdasági okai vannak. A magyar tudományra pedig ráférne az erősítés: a kutatók aránya 1/3 annyi, mint Német- vagy Finnországban, 1/5 annyi, mint Japánban.

Fontos új szakmai igény jelentkezik a VEAB-bal szemben: a szaporodó új tudományterületek felkarolása, ezek részére szervezeti keretek biztosítása. Ennek érdekében újabb három olyan munkabizottságunk alakult, amely országosan egyedülálló. A VEAB a maga mozgékonyabb és kevésbé bürokratikus szervezetével a tudomány változásának követésére alkalmasabb lehet, mint a „nagy akadémia”.

2000

175 éves fennállását ünnepli az MTA.

2000 mint azt tudtuk is nem volt „a tudomány éve”. 2001 viszont annak ígérkezik: jelentősen növekszik az OTKA rendelkezésére álló pénz, nő a kutatók bére és beindul a Széchenyi terv.

Megindul a kapcsolatok kiépítése a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetekkel.

A millennium tiszteletére megrendezzük a “Válaszúton” című konferenciát.

Korszerűsíteni tudjuk a székház informatikai infrastruktúráját (részben MTA pénzzel, de főleg pályázati úton). Elkezdődik a székház tetőzetének felújítása, a cserepek cseréje.

2001

Régiónk két új akadémiai levelező taggal erősödik.

Jelentősen növekszik az MTA költségvetési támogatása és beindul a Széchenyi terv.

Veszprém város kiemelt millenniumi rendezvényeként megrendezzük a „Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig” című konferenciát.

Fejlődnek kapcsolataink a felvidéki magyar kutatókkal. A régióhoz közeli Szlovákiában élő 48 külső köztestületi taggal felvesszük a kapcsolatot. Tizennyolcan jelzik, hogy egy vagy több munkabizottság munkájába be kívánnak kapcsolódni.

Befejeződik székházunk tetőzetének felújítása, korszerűsítjük a pince fűtését (csövek cseréje) és teljesen felújítjuk alagsori konyhánkat.

2002

Megalakul az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete.

Három olyan konferenciát is szervezünk, amelyen hazai és határon túli magyar kutatók egyaránt részt vesznek.

Az MTA kedvező költségvetési helyzete lehetővé teszi székházunk fejlesztésének folytatását: felújítjuk vendégszobáink vizesblokkjait és a szálló konyháját, korszerűsítjük ablakaink szigetelését és megkezdődik az üvegszálas Internet összeköttetés kiépítése. Értékeket tároló helyiségeinkben riasztó rendszer működik.

Az 50%-os közalkalmazotti béremelést a VEAB dolgozói is megkapják.

Tisztelt Kollégáim, kedves Barátaim!

Beszámolóm legvégére maradt a legfontosabb mondanivalóm. Köszönetet szeretnék mondani minden munkatársamnak és Önöknek valamennyiüknek, akik most itt vannak ezen a közgyűlésen. A VEAB tevékenységének lényege az a munka, ami az egyes szakbizottságokban és munkabizottságokban zajlik. A VEAB-ban nem az elnök a legfontosabb. Az elnök megnyit itt, megnyit ott, zárszót mond itt, zárszót mond ott, aláír 150 papírt, 40 meghívót és igyekszik nem akadályozni, hanem elősegíteni a VEAB tagságának munkáját. Nem az elnök a lényeges, hanem a tagság, akik dolgoznak, akiknek köszönhető, hogy a VEAB hat éven keresztül – hol jobb, hol rosszabb körülmények között – megőrizte eredeti arculatát. Talán egy kicsit tovább is fejlődött. Megmaradt a régió tudományos élete központjának. Ezt szeretném megköszönni a szakbizottságok vezetőinek, a munkabizottságok vezetőinek és mindenkinek, aki aktívan részt vett a munkában.

Kívánok az új vezetésnek ugyanilyen lelkes együttműködő tagságot, ugyanolyan a tudománynak kedvező külső körülményeket, mint amilyeneket az utolsó néhány évben tapasztaltunk. Kívánok nekik jó munkát és egészséget. Lesz tennivalójuk bőven.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.