Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkElnöki beszámoló a VEAB 2004. évi munkájáról

Mészáros Ernő akadémikus, a VEAB elnöke

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnökség, kedves Barátaim!

A 2004-es esztendőben világszerte intenzíven folytatódtak a tudományos kutatások, amelyek fontos eredményekre vezettek. A tudomány eredményei egyre közelebb hozzák a hatalmas Univerzumban folyó eseményeket, valamint a mikrovilág csodáit. Így a folyó évben, elsősorban a Science és Nature című folyóiratokban csemegézhetünk olyan érdekes témák között, mint a fekete lyukak természete, vagy a Naprendszeren kívüli, a csillagok körül keringő bolygók tulajdonságai. A híradásokból értesülhetünk róla, hogy ma már több, mint száz, un. exobolygóról vannak közvetett, optikai úton nyert bizonyítékaink. A közlemények Jupiter nagyságú, a csillaghoz közel keringő bolygókról tudósítanak, amelyeken az élet, mai fogalmaink szerint, elképzelhetetlen. Ennek ellenére ezek a kutatások megnyitottak egy új utat, amely talán a Földön kívüli élet felfedezése irányába halad.

2004-ben jelent meg neves amerikai tudósok tollából a „Ritka Föld” című kötet, amelyben a geológus, illetve csillagász szerzők föltételezik, hogy bolygónk nem azért különleges, mert élet van rajta. Azért különleges, mert mintegy 600 millió évvel ezelőtt végbement rajta a biológiai evolúció hirtelen robbanása, amelyet a paleontológusok kambriumi forradalomként emlegetnek. Olyan cikkek is napvilágot látnak, amelyek szerint a biológiai evolúció nem fához hasonlít, mint ezt Darwin óta feltételezik. E szerint a nézet szerint a fejlődés inkább hálóhoz hasonlítható, amelyben egyes fajok kereszteződhetnek.

Jelenünk és jövőnk szempontjából alapvetően fontos, hogy megértsük a Föld rendszer múltját. Gondoljunk csak az éghajlatváltozások kérdésére, amely egyre inkább a sajtót és ezen keresztül a mindennapi embert is foglalkoztatja. Ezen a területen is fontos eredmények születtek. Európai program keretében végezték azokat az antarktiszi jégminta kutatásokat, amelyek nyomán ma már nyolc jégkorszakot részletesen nyomon tudunk követni, egészen 800 ezer évig visszamenően, mint arról a Nature hasábjain olvashatunk. Ilyen cikkeket olvasva jut az ember eszébe, hogy tudományos szempontból milyen előny, hogy az Európai Unió tagjai lettünk. Ilyen vizsgálatokba a jövőben magyar kutatók is minden további nélkül bekapcsolódhatnak.

A mikrovilág felé haladva két érdekes témát szeretnék kiemelni, amelyeknek a Magyar Tudomány című folyóirat 2003-ban, illetve 2004-ben egy-egy különszámot szentel. Ezek egyike az őssejtek kutatása. Egyre inkább valóságossá válik, hogy az őssejteket az orvostudomány a gyógyítás szolgálatába tudja állítani, megoldva eddig megoldhatatlannak vélt problémákat. Az elért eredmények igen biztatóak. Nem független a gyógyítástól a másik témakör, a nanotechnológia sem. Ez a nanoléptékű technológia azonban feltehetően életünket más területeken is forradalmasítani fogja. Ehhez azonban el kell sajátítanunk azokat az eljárásokat, amelyeket az élet építőkövei, a fehérjék már évmilliárdok óta alkalmaznak, mint erre tudományos titkárunk, Vonderviszt Ferenc nagysikerű, látványos Mindentudás Egyeteme előadásában rámutatott.

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprémi Akadémiai Bizottság véleményem szerint sikeres évet zár. A Tudomány és Társadalom sorozatunkban elhangzott előadások jól követik a tudomány legfontosabb eredményeit. Az idén nagyszerű előadóktól színvonalas előadásokat hallhattunk a genetikától és a nanotechnológiától egészen a világűr kutatásáig. A másik sorozatunk, a Művészet és Társadalom keretében egyebek között meghallgathattuk a Nádas Péter íróval folytatott beszélgetést, majd Platón lakomájától eljutottunk a szív művészi ábrázolásáig. Megindítottuk a Gazdaság és Társadalom sorozatot, amelynek keretében elhangzott az első két előadás, utóbbi a jövő egyetemeinek igazgatásáról, illetve kormányzásáról. Kulturális Egyesületünk keretében hangulatos komáromi kirándulást szerveztünk. Az egyesület égisze alatt programjainkat jövőre kamarazenei hangversenyekkel kívánjuk bővíteni. Szeretnénk, ha székházunkat egyre többen látogatnák.

Kapcsolatainkat ebben az évben is igyekeztünk bővíteni. Így Veszprémben tartottuk az MTA területi bizottságainak évi értekezletét. A Pécsi Akadémiai Bizottsággal létrehoztuk a Pannon Tudományos Társulást. A Társulás célja olyan tudományos összejövetelek szervezése, amelyek keretében a dunántúli kutatók rendszeresen beszámolhatnak legfontosabb eredményeikről. Távolabbi célunk a Pannon Tudományos Díj alapítása. A szükséges pénzügyi feltételek megteremtését fontos feladatunknak tekintjük. Egyre javulnak kapcsolataink a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. A kamarával javasoltuk a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Tanács létrehozását, remélve, hogy a tudomány javaslatai a Fejér-, Komárom- és Veszprém megyei regionális fejlesztésekben meghallgatásra találnak. Jók a kapcsolataink a régióban lévő felsőoktatási intézményekkel. A Tudomány Ünnepét tavaly a Veszprémi Egyetemen, az idén a Széchenyi István Egyetemen, Győrben ünnepeltük meg. Jövőre a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel közösen szeretnénk hasonló ünnepséget rendezni.

A Tudomány Ünnepének szentelt ülésen sort kerítettünk a legjobb kutatói díjak átadására. A díjat az idén Liker András zoológus, illetve Boda Dezső fizikus fiatal kollégáknak ítéltünk oda. A szokásos tudományos pályázatunk eredményeinek kihirdetésére jelen közgyűlésen kerül sor. A jövőben szeretnénk pályázataink célját még inkább világossá tenni. Az egyik pályázatunkban („Az Év Kutatója”) tudományos fokozattal rendelkező, a másikban tudományos fokozattal nem rendelkező kutatók munkáit kívánjuk díjazni. Ez utóbbiban doktorandusz hallgatók dolgozatait is várjuk.

A városi önkormányzattal közösen idén is megrendeztük Komáromban az immár hagyományos konferenciákat. A nagysikerű rendezvény a „Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban” címet viselte. A Kodolányi János Főiskolával és más intézményekkel együttműködve tartottuk meg Székesfehérváron a „Béketeremtés- békefenntartás a 21. században” című rendezvényünket. Az említett konferenciák megszervezésében a Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottságunk játszott meghatározó szerepet. Ez a szakbizottság, a Történelemtudományi Szakbizottsággal, valamint a Veszprémi Zsidó Hitközséggel karöltve emlékezett meg a holokausztról, illetve hozott létre a témához kapcsolódó érdekes kiállítást. Székházunkban helyt adtunk a balácai villa felfedezésének 100. évfordulója alkalmával rendezett nemzetközi szimpóziumnak, amelyet a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Balácáért Alapítvány rendezett, természetesen a Történelemtudományi Szakbizottságunk közreműködésével. Végül a Pécsi Akadémiai Bizottsággal megrendeztük az „Élettudományi Kutatások a Dunántúlon” és részt vettünk a hagyományos tihanyi „Hidrobiológus Napok” megszervezésében.

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük kapcsolataink ápolását a külföldi magyar tudományos élettel. A „Határon túli magyar műhelyek bemutatkozása” című programunk keretében székházunkban mutatkozott be a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet, valamint a Vágsellyei Állami Levéltár. Az utóbbi bemutatkozás megszervezésében a Veszprém Megyei Levéltárral aktív szerepet játszott.

Tisztelt Megjelentek! Örömmel teszek kötelességemnek eleget, amikor megemlítem , hogy a Magyar Tudományos Akadémia májusi közgyűlésén két olyan új levelező tagot választott, akik régiónkban munkálkodnak, nevezetesen Bedő Zoltán igazgatót (Martonvásár), és Mátyás Csaba professzort (Sopron). Megválasztásuk növeli régiónk tudományos tekintélyét és garancia a munkák színvonalának emelésére. További örvendetes hír, hogy javaslatunkra a Veszprém Megyei Önkormányzat Horváth Mihály tagtársunkat nyolcvanadik születésnapja alkalmával Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben részesítette. Schmidt János akadémikusnak, Agrártudományi Szakbizottságunk elnökének pedig a Veszprémi Egyetem tudományos munkássága elismeréseként díszdoktori oklevelet adományozott. Magam és a VEAB nevében mindnyájuknak szívből gratulálok.  

Szakbizottságainkkal kapcsolatban mindenekelőtt kiemelem, hogy a Gazdaság- Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottságunk keretében új, Kommunikációs Munkabizottságot hoztunk létre. A Nagykanizsán működő munkabizottságot S. Nagy Katalin, a tudományok doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzorasszonya vezeti. Nagy örömünkre szolgál, hogy ily módon a VEAB Nagykanizsán is megfelelő tudományos bázissal rendelkezik. Az új munkabizottság már meg is tartotta első tudományos ülését.

Ha végigtekintünk szakbizottságaink 2004-ben végzett tevékenységén, akkor megállapíthatjuk, hogy ebben az évben is fontos, szerteágazó munkát végeztek. Ennek részleteit a kiosztott mellékletekben találhatják meg az érdeklődők. Itt csupán annyit, hogy az elmúlt évben 11 szakbizottságunk közel 120 ülést, illetve konferenciát szervezett.

Tisztelt Közgyűlés! Szeretnék néhány szót pénzgazdálkodásunkról is szólni. Az idén kereken 42 millió forinttal gazdálkodtunk. Ebből az MTA támogatás 35, a saját bevétel 7 millió forintot tett ki. Bár működési költségeink szűkösek voltak, a felhalmozás során sikerült előrelépnünk, mint ezt az alábbi táblázat mutatja.

­ Beszerzésre került egy új személygépkocsi.

– Számítástechnikai eszközök korszerűsítésre és egyéb gépek, eszközök beszerzésére 1,5 millió forintot költöttünk.

– Befejeződött a vendégszobák felújítása.

– Átalakítottuk a nagy tanácstermet. (A következő évben klímaberendezés beszerelését tervezzük).

Végül Tudományos Alapítványunk több megyei és városi önkormányzattól jelentős támogatást kapott., illetve sokan ajánlották föl a VEAB részére adójuk 1 %-át.

Universitas Alapítvány, Győr

300.000 Ft

Sopron Megyei Jogú Város

300.000 Ft

Veszprém Megyei Önkormányzat

150.000 Ft

Szombathely Megyei Jogú Város

150.000 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város

50.000 Ft

Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat

100.000 Ft

Veszprém Megyei Jogú Város

300.000 Ft

APEHtől 1 %

159.661 Ft

Összesen:

1.509.661 Ft

 

Mind az önkormányzatoknak, mind a magánszemélyeknek a segítségükért őszinte köszönetet mondok.

Végül szeretném mindnyájuknak megköszöni, hogy munkánkat támogatták. Mindenkinek további sikeres munkát és boldog újévet kívánok!

 

Mészáros Ernő

a VEAB elnöke

 

(Melléklet)

 

Rendezvények

 

Veszprémi Akadémiai Bizottság

A VEAB ez évi első ülését márciusban Martonvásáron, a másodikat Veszprémben a VEAB székházban tartotta, ahol jelen volt Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke. Ez alkalommal döntöttek 2004. évi „Az Év Kutatója cím odaítéléséről. „Az Év Kutatója” címre idén hatan pályáztak, az élettudományok, a természettudományok és matematika valamint a társadalomtudományok területén. A díjazottak: Liker András, és Boda Dezső, mindketten a Veszprémi Egyetem munkatársai. A díjat a Széchenyi István Egyetemmel közösen, Győrben – a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett ünnepélyen – adta át Mészáros Ernő akadémikus, a VEAB elnöke. A novemberi bizottsági ülésen, Vonderviszt Ferenc, tudományos titkár tájékoztatta a jelenlévőket Közép-Dunántúli Innovációs Tanács megalakulásáról, ekkor értékelte a bizottság a VEAB pályázatokat és döntött a VEAB emlék-érem adományozásáról. A VEAB, a Pécsi Akadémiai Bizottság és Pécsi Tudomány Egyetem által szervezett az „Élettudományi kutatások a Dunántúlon” című tudományos rendezvény májusban volt. A területi bizottságok elnökeinek, tudományos és szervezőtitkárainak találkozójára idén Veszprémben került sor. A Pécsi Akadémiai Bizottság és a VEAB júniusban, Keszthelyen VE Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Karán kibővített ülést tartott.

Agrártudományi szakbizottság

Az Állategészségügyi munkabizottság társintézményekkel közösen két tudományos összejövetelt rendezett.

Az Állatélettani és toxikológiai munkabizottság május tartott tudományos ülése a különböző szakterületek képviselőinek érdeklődését váltotta ki.

A Növénytermesztési munkabizottság szinténtársintézményekkel együtt, a „Szabályozási alternatívák a diffúz foszfor terhelés csökkentésére a Balaton vítgyűjtőjén” című projekt a gyakorlat számára is hasznosítható eredményei bemutatását és társadalmi vitáját szervezte meg, ez év júniusában.

A Növényvédelmi munkabizottság tagjai a „XIV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum” szervezésében aktívan közreműködtek.

Biológiai szakbizottság

A szakbizottság novemberben „Festetics Imre Emlékülést” tartott.

A Biotechnológiai és növényélettani munkabizottság tudományos ülésének témája „A nyugat-magyarországi régió biotechnológiai és növényélettani kutatásainak újabb eredményei”.

Gazdaság-, jog- és társadalomtudományi szakbizottság

Komáromban került sor az „Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban” című tudományos konferenciára a szakbizottság és társintézmények szervezésében, a Komáromi Napok keretében. Az előadások anyaga kiadványban megjelenik. Szeptemberben, a társintézményekkel közösen „Gondolatok a holokauszt után” címmel szimpóziumra került sor és e témában kiállítást rendeztek. A társintézményekkel közösen szeptemberben tartották, Székesfehérváron, a Fejér Megyei Közgyűlés dísztermében a „Régiók Európálya – kulturális hálózatok” című konferenciát. . A szakbizottság decemberben rendezte meg a „Regionális Társdalom-tudományi Diákköri Konferenciát” Győrben, a Széchenyi István Egyetemen.

A Büntetőjogi munkabizottság júniusi rendezvényén többek között a javítóintézeti nevelés, mint büntetőjogi szankció és a bűncselekmény fogalma a 13-14 éves korosztály gondolkodásában témákkal foglakoztak.

A Filozófiai munkabizottság júniusban tartott elméleti tanácskozáson előadásokat hallgattak meg a „Nyelvfilozófia és a mai magyar nyelvhasználat” címhez kapcsolódóan. A későbbi tanácskozáson téma volt „A filozófia, filozófiaoktatás problémái napjainkban”.

A Gazdasági és polgári jogi munkabizottság ez évben négy összejövetelt tartott. A novemberi tudományos összejövetelén résztvevők „A házastársi közös vagyon körébe tartozó ingatlan vagyontárgyakkal kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlatával összefüggésben felmerülő jogalkalmazási problémák” és a „Jogalkalmazási problémák a kapcsolattartás körében” címmel hallottak előadást.

A Közigazgatási munkabizottság februári összejövetelén elhangzott előadás: „Mikor lesz Magyarországon regionális önkormányzat?” Szeptemberben, a 150. COMITATUS kiadvány megjelenése alkalmából tudományos konferenciát tartottak.

A Magyar Tudomány Hete alkalmából a Politikatudományi munkabizottság társintézményekkel közösen rendezte az „Béketeremtés - békefenntartás” című konferenciát, Székesfehérváron, a Kodolányi János Főiskolán.

A Szociológiai munkabizottság áprilisi konferenciájának témája „A tömegkultúra a modern társadalomban”, a novemberi konferenciáé „Az ifjúság helyzete és jövőképe” volt.

A Teológiai munkabizottság márciusi tudományos ülésén római egyetemi professzor tartott előadást.

Kémiai szakbizottság

A szakbizottság tagjai áprilisban PhD hallgató három éves munkájának szakmai vitáján vettek részt, októberben bukaresti egyetemi tanár előadását hallgatták meg.

Az Ipari biotechnológiai munkabizottság a Műszaki Kémiai munkabizottsággal közösen novembereben rendezett tudományos ülést, ahol PhD hallgatók is bemutatták munkájukat.

A Katalízis munkabizottság a Környezet-, földtudományi és energetikai szakbizottsággal közösen májusban tartott tudományos ülést, ahol téma volt nanokompozitok előállítása és jellemzése valamint a különböző morfológiájú nanoméretű részecskék.

A Korróziós munkabizottság társintézményekkel közösen tudományos ülését Pakson rendezte meg.

Környezet-, földtudományi és energetikai szakbizottság

A szakbizottság, a Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszéke és az MKE Veszprém megyei Analitikai Szakosztálya egész évre szóló tudományos üléssorozatot szervezett. Néhány téma:

·     Az őskörnyezet ujjlenyomatai – Nyomozás a mecseki középső-liászban

·     PhD hallgatók bezsámolói

·     Az arany környezettudományi problémái

·     Ásványok alakulási folyamatai.

A szakbizottsági összejövetel keretében PhD védésre is sor került.

A VEAB székházban rendezték meg nagy sikerrel a Középiskolai Környezettudományi Diákkonferenciát. A diákok négy szekcióban tartottak előadást. Ezek a következők voltak.

·     Természetvédelem szekció

·     Környezeti ökológia szekció

·     Környezeti kémia, környezetvédelmi technológia szekció

·     Környezeti nevelés, környezet-egészségügy szekció.

A szekciónként 9-10 előadás hangzott el.

A Földtani munkabizottságtudományos ülésén többek között „A semmi-rendszerszemlélettel az univerzumról” és „A geológus felelőssége az alumínium iparban” volt a téma.

Matematikai és fizikai szakbizottság

A szakbizottság és a Matematikai analízis és alkalmazásai munkabizottság tudományos öszejövetelein hazai és külföldi előadók egyaránt szerepeltek.

A Fizikai munkabizottság tudományos összejövetelein magyar és angol előadók tartottak előadást például a „A folyadékok negatív nyomáson, azaz nem minden rossz, ami metastabil” valamint „Poláros folyadékok dielektromos állandójának számítása perturbációelméleti módszerekkel” címmel.

A Matematika, fizika és informatika tanítása munkabizottság tudományos ülést szervezett „Oktatást segítő szoftverek bemutatása” címmel, a májusi összejövetelen egyetemi és középiskolai matematika tanárok tartottak előadást.

Műszaki szakbizottság

Az Alkalmazott fény- és színtani munkabizottság dr. Lukács Gyula emlékére rendezett szimpóziumot.

A Környezetvédelmi technológiák munkabizottság a Nemzetközi Humuszanyag Társaság Magyar Tagozatával közösen rendezett tudományos ülést, Budapesten.

„PhD Hallgatók Anyagtudományi Napja” idén negyedik alkalommal került megrendezésre Szilikáttechnológiai munkabizottság által.

Neveléstudományi szakbizottság

A szakbizottság a „Neveléstudományi Szakirodalom Napját” januárban rendezte. A társintézményekkel közösen októberben került sor az „Azonosságok és különbségek az Európai Unió Nevelési-oktatási rendszerében” című konferenciára. A szakbizottság játékpedagógiai szemináriumára Pápán került sor.

Az Alternatívpedagógiai munkabizottság társintézményekkel közösen szervezett összejövetelt, ahol szakemberek szóltak többek között az óvodai nevelésről, német nyelv az óvoda mindennapjaiban témákban.

A Didaktikai munkabizottság megrendezte a Varga Tamás Módszertani Napokat.

A Neveléselméleti munkabizottság márciusi ülésének témája a pedagógiai kompetenciák volt.

„Oktatáspolitikai szemléletváltás Európában a XX. században”címmel a Neveléstörténeti munkabizottság tartott rendezvényt.

A Pedagógiai mérési és értékelési munkabizottság májusi összejövetele a Kodolányi János Főiskolán, Székesgehérváron volt, ahol a téma: A nevelési mérések szerepe és lehetőségei az iskolaértékelésben.

Három munkabizottság, a Neveléselméleti, az Alternatívpedagógiai és a Neveléstörténeti munkabizottságok közös tanácskozásának témája: a félelmek az iskolában.

Nyelv- és irodalomtudományi szakbizottság

Az Alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai munkabizottságszervezésében, Heltai Pálnak (Szent István Egyetem): „A nyelvek közötti hatások magyarok szótanulásában” címmel hallhatták előadását.

A Német filológiai munkabizottságnak a Veszprémi Egyetem Német Tanszékével közösen immár hagyomány, a Veszprémer Deutsche Begegnungen című előadássorozat megszervezése.

A Nyelv- és irodalomtudományi szakbizottság „Idegennyelv-tudás, szakmai nyelvhasználat” címmel szimpóziumot szervezett, valamint októberben Péntek János kolozsvári nyelvész professzor előadását hallgathatták meg „Nyelvi helyzet és folyamatok Erdélyben” címmel.

Orvostudományi szakbizottság

A tisztelet hangjának adott hangsúlyt a szakbizottság két alkalommal.

A VEAB az orvosi társadalommal együtt tudományos ülésen köszöntötte dr. Horváth Mihályt 80. születésnapja alkalmából.

Az Orvosi mérés- és számítástechnikai munkabizottság májusi tudományos ülésén veszprémi munkatársukat, dr. Rédey Barnabást köszöntötték 90. születésnapja alkalmából.

Történet- és neveléstudományi szakbizottság

A határon túli magyar tudományos műhelyekkel közösen rendezett konferenciák 2004-ben:

A szakbizottság örömmel él azzal a lehetőséggel, hogy a határon túl élő magyar kutatók bekapcsolódhatnak az MTA területi bizottságainak munkájába. A kapcsolatteremtés és tartás előmozdítására konferenciasorozatokat, közös kutatási programokat indított és koordinál a szakbizottság.

Hagyományteremtő szándékkal 2003-ban új konferenciasorozatot kezdeményezett azzal a szándékkal, hogy a határon túl működő magyar tudományos műhelyek és intézmények lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra, hogy ismertessék eddigi munkájukat, összehangolják tevékenységüket, felmutassák elért eredményeiket, és az MTA meghirdetett programjával összhangban intézményesen is bekapcsolódjanak a magyar tudományos életbe.

2004. február 20-án harmadik alkalomként a Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja (Komárom) mutatkozott be, majd

2004. október 15-én a szlovákiai magyarság tudományos műhelyei közül: a Vágsellyei Állami Levéltár és a Pázmány Péter Tudományos Társaság, a szovákiai Vágsellyéről.

Mindkét bemutatkozáshoz kiállítás kapcsolódott, melyek a VEAB székházában (Veszprém, Vár u. 37.) és a Veszprém Megyei Levéltár főépületének földszinti folyosóján (Veszprém, Vár u. 12.) tekinthettek meg az érdeklődők. Mindkét kiállításnak nagy sikere volt.

A továbbiakban terveink szerint, 2005 tavaszán a somorjai Bibliotheca Hungarica, majd 2005 őszén a felvidéki magyar zenei élet képviselőinek munkáját mutatnják be.

A magyarországi kezdeményezést megköszönve és aktív szándékukat jelezve a határon túli magyar műhelyek – lehetőségeikhez mérten – maguk is szeretnének tudományos rendezvényeket szervezni, melyre várják az anyaország képviselőit. Ennek keretében a Pázmány Péter Tudományos Társaság és a Vágsellyei Járási Levéltár 2004. szeptember 12-én Vágsellyén konferenciát és kiállítást szervezett „Jog és jogtalanság” címen. A konferenciát a szakbizottság részéről Kovátsné dr. Németh Mária a Magyarságkutatási munkabizottság elnöke és Márkusné Vörös Hajnalka a szakbizottság titkára képviselte, aki előadást is tartott a konferencián.

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 2004. június 7-8-án szlovákiai kihelyzett ülést tartott (Somorján, Dunaszerdahelyen és Komáromban) ahol az aktuális kérdések (a bolonyai folyamat a felsőoktatásban) megvitatásán túl sor került műhelyvitákra és a Sellye János Egyetemi Központ bemutatására. A VEAB-ot Fenyvesi Ottó és Mike György képviselte.

A Néprajzi munkabizottság a Laczkó Dezső Múzeummal közösen szervezte meg a „Háztörténetek. A dunántúli németek története és kulturális jellemzői” címmel.

A Veszprémi Főegyházmegye Gregorián Napjába bekapcsolódott a szakbizottság Zenetudományi munkabizottsága.

Jelentős volt az „Internationale Tagung Über Die Römerzeitlichen Villen” címmel rendezett nemzetközi konferencia szeptember 20-23. között.

A hagyományos „Fiatal kutatók bemutatkozó konferenciája” tudomány napi rendezvény volt.

 

A VEAB KULTURÁLIS EGYESÜLETE

az év második felében „Gazdaság és társadalom” című sorozattal gazdagította klubestjeinek témáját.

 

A „TUDOMÁNY ÉS TÁRSADALOM” című sorozat vendégei voltak és a következő előadásaikat hallhatták az érdeklődők:

Gyulai József akadémikus: Az anyagok tudománya – trendek, út a nanovilág felé

Róna Tas András akadémikus: Nép és nyelv. A magyarság kialakulása

Bedő Zoltán akadémikus: A búza adaptációja – mindennapi kenyerünk biztonsága

Mészáros Ernő akadémikus: A légköri ózon kutatása: tudománytörténet tanulságokkal

Dr. Czeizel Endre: Genetika és társadalom

Dr. Tarján Jenő: Az orvostudomány és társadalom

Závodszky Péter akadémikus: Fehérjetervezés a fizika és a génsebészet eszközeivel

Dr. Almár Iván csillagász, űrkutató: Világűr és társadalom

Somlyódy László akadémikus: Műszaki tudományok és innováció Magyarországon

Mátyás Csaba akadémikus: Helyhez kötöttek-e a fák?.

 

A „MŰVÉSZET ÉS TÁRSADALOM” című sorozat vendégei voltak:

Kováts Péter hegedűművész: Kifejez-e valamit a zene?

Dr. Alföldi Géza ókortörténész: Pontius Pilátus felirata az izraeli Ceasareában

Dr. Bécsy Tamás, egyetemi tanár: Dráma – irodalom vagy színház?

Dr. Rechnitzer János: Műgyűjtés és műkereskedelem

Ritoók Zsigmond akadémikus: Platón lakomája

Dr. Lozsádi Károly szívsebész, kardiológus: A szív a régiek hitében és művészetében.

 

A „GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM” című sorozat vendégei voltak:

Dr. Tombor Antal: A hazai villamosenergia-ipar kérdései és

Dr. Gaál Zoltán: Egyetemi menedzsment – egyetemi kormányzás című előadással.

Hagyományainak megfelelően a kulturális egyesület sikeres kirándulást szervezett Palágyi Sylvia régész, igazgató-helyettes vezetésével Révkomáromba (Szlovákia).

Az egyesület vezetősége 2005-ben is folytatni kívánja a művészeti, tudományos és gazdasági sorozatokat.

 

MEGJELENT KIADVÁNYOK

1. Európai Uniós csatlakozásunk kulturális hatásai. Tanulmány kötet az azonos című 2003. november 5-én, Székesfehérváron megtartott tudományos konferencia anyagainak felhasználásával készült. Szerk. Beszteri Béla és Vizi László Tamás.

2. Tudományos előadások 2004. Szerk. Fenyvesi Ottó.

 

A VEAB EMLÉKPLAKETT

 

Ezüst-fokozatú VEAB emlék-plakettben részesült

Magyar János akadémikus

VEAB emlék-plakettet kaptak

Schmidt János akadémikus

Dr. Szabó Péter PhD

Posztumusz VEAB emlék-plakettben részesült

Dr. Szabó Márta

 

TÁMOGATÁS 2004

 

VEAB Tudományos Alapítvány Kuratóriuma idén három kérvényezőt támogatott.

1.       A VEAB Szociológiai munkabizottságának kiadványát 100 ezer Ft-tal

2.       A VEAB Növényvédelmi munkabizottságának keszthelyi konferenciáját 80 ezer Ft-tal

3.       A VEAB Alkalmazott nyelvészeti nyelvpedagógiai munkabizottságának 2005. évi nyári szabadegyetemét Balatonalmádiban 100 ezer Ft-tal.

A kuratórium tagjai számára egyik fő szempont az volt, hogy a támogatásban részesülők eddig még nem kaptak anyagi támogatást az alapítványtól.

 

TÁMOGATÓK 2004

 

Universitas Alapítvány, Győr

300 000 Ft

Sopron Megyei Jogú Város

300 000 Ft

Veszprém megyei Önkormányzat

150 000 Ft

Szombathely Megyei Jogú Város

150 000 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város

50 000 Ft

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

100 000 Ft

Veszprém Megyei Jogú Város

300 000 Ft

APEH 1%

159 661 Ft

 

 

Összesen

1 509 661 Ft

 

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.