Főoldal     Innovációs Portál     Vendégház     Szolgáltatások
0
TámogatóinkÁltalános ismertető

A VEAB mai szervezete és tevékenysége

A területi szervezet munkáját irányító Veszprémi Akadémiai Bizottság tagjai a régióban dolgozó akadémikusok, a szakbizottságok elnökei, továbbá néhány tudományosan minõsített szakember, akiket a területen mûködõ tudományos és felsõoktatási szervezetek, valamint a megyék képviselõiként megválasztanak. Jelenleg elnök Bíró Péter, alelnökök Barnabás Beáta (élettudomány), Vonderviszt Ferenc (természettudomány és matematika) és Pusztay János (társadalomtudomány), a tudományos titkár Pósfai Mihály.

A VEAB egész szervezetének legfontosabb célja a tudományos munka ösztönzése, támogatása és koordinálása, és ezáltal a régió és az ország gazdasági, kulturális és társadalmi fejlõdésének elõmozdítása a tudomány eszközeivel. Működési területünk súlypontja Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye. Történelmi okok folytán (a keszthelyi járás a VEAB megalakulásakor Veszprém megyéhez tartozott) egyes tudományterületeken jelentõs a Zala megyei szakemberek részvétele. Vannak továbbá olyan tudományos bizottságaink, amelyek országosan egyedülállóak és ezért azokban sok régión kívüli kutató is tevékenykedik.

A Veszprémi Akadémiai Bizottság feladata részben tudománypolitikai, részben tudományszervezési jellegű. Az általánosabb tudománypolitikai munkája keretében

 • javaslatot tesz, vagy kérésre véleményt nyilvánít a területet érintõ és a kompetenciájába tartozó fontosabb kérdésekben;
 • a rendelkezésére álló eszközök felhasználásával segítséget nyújt különbözõ tudományos tevékenységekhez, így konferenciák szervezéséhez, tudományos eredmények publikálásához;
 • pályázatok kiírásával elõsegíti meghatározott feladatok teljesítését;
 • székházában helyet ad más szervezetek, egyesületek tudományos, gazdasági és egyéb (nem politikai) rendezvényeinek.

A Veszprémi Akadémiai Bizottság tudományszervezési munkájának eredménye a VEAB szervezete, amelyben az észak-dunántúli régió tudományos életének jelentõs része folyik. Ez a szervezet egyrészt a szélesebb tudományterületeket átfogó szakbizottságokból, másrészt az ezeken belül megszervezett, egy-egy szűkebb diszciplínát művelõ munkabizottságokból áll. Ezek a bizottságok rendszeresen szerveznek elõadásokat, munkaértekezleteket, kisebb-nagyobb regionális, országos, vagy nemzetközi konferenciákat, amelyek révén

 • figyelemmel kísérik a tudományterületükön folyó munkát;
 • ösztönzik a kutatók és a kutatóhelyek közötti munkakapcsolatokat;
 • fórumot biztosítanak a kutatók munkájának megmérettetésére;
 • elõsegítik a kutatások eredményeinek hasznosítását.

Jelenleg a következõ szakbizottságok működnek a felsorolt szakbizottsági elnökök irányításával (zárójelben a szakbizottsághoz tartozó munkabizottságok száma):

  Agrártudományi szakbizottság Schmidt János (4)
  Biológiai szakbizottság  (4)
  Erdészeti szakbizottság (1)
  Gazdaság-, jog- és társadalomtudományi szakbizottság Beszteri Béla (12)
  Kémiai szakbizottság Kaizer József (5)
  Környezet- és földtudományi, valamint energetikai szakbizottság Padisák Judit(5)
  Matematikai és fizikai szakbizottság Gyõri István (5)
  Műszaki szakbizottság Nagy Endre (7)
  Neveléstudományi szakbizottság Szabó Péter (4)
  Nyelv- és irodalomtudományi szakbizottság Földes Csaba (6)
  Orvostudományi szakbizottság Tarján Jenõ (3)
  Történettudományi szakbizottság Érszegi Géza (6)


László Gyula régészprofesszor
önarcképe

Mindezekben a szak- és munkabizottságokban jelenleg mintegy 1700 szakember (közöttük 420 tudományosan minõsített MTA köztestületi tag) tevékenykedik, akik tekintélyes szellemi potenciált képviselnek. Igen széleskörû és változatos azon régióbeli intézmények sora, ahol tagjaink dolgoznak: 6 egyetem vagy egyetemi kar, 12 fõiskola vagy fõiskolai kar, 9 kutatóintézet vagy intézeti részleg, 6 könyvtár, 9 levéltár, 20 múzeum, 21 kórház és még számos egyéb munkahely kapcsolódik be közvetve a szervezet szakmai életébe. Mint érdekességet említjük meg, hogy számos olyan tagunk is van, aki nem a szorosan vett régióban dolgozik, hanem sokfelé az országban, így pl. Baján, Budapesten, Debrecenben, Gödöllõn, Kaposváron, Miskolcon, Pécsett, Somogyfajszon, Szolnokon és Vácrátóton.

A régió tudományos életének intenzitását legjobban azzal az adattal szemléltethetjük, hogy az 1992-1996 közötti öt évben a VEAB keretében a különbözõ szakmai bizottságok összesen 766 tudományos konferenciát, elõadó- vagy vitaülést, szakmai értekezletet szerveztek meg, amelyen becslés szerint mintegy húszezren vettek részt. Ezek között egyaránt voltak szűkkörû, 8-10 fõs szakmai összejövetelek, és nagyobb, mintegy 100 fõs, nemzetközi konferenciák is.

 

Farkas Ferenc zeneszerzõ
emléksorai

Fontos része az egész szervezet munkájának a publikációs tevékenység. Ennek keretében rendszeresen megjelentetjük a VEAB egész szervezetének éves munkáját összefoglaló értesítõket, a felolvasó ülések anyagát, a jelentõsebb szakmai összejöveteleken elhangzott elõadásokat, referátumokat, konferenciakiadványok formájában, valamint meghatározott témaköröket felölelõ monográfiákat. Ismét csak példaként említünk meg néhányat az utóbbi években megjelent ezen kiadványaink közül:

 • BÜNTETŐJOGI TANULMÁNYOK. 1999. Szerk. Kahler Frigyes.
 • VÁLASZÚTON. Pogányság - kereszténység. Kelet - Nyugat. Veszprém, 2000. május 8-10. Konferencia-kiadvány. Szerk. Kredics László
 • MAGYARORSZÁG NEMZETI STRATÉGIÁJA 2020-IG. 2001. Szerk. Beszteri Béla
 • MMI. ANNUUM TEMPUS LINGUARUM EUROPAE. SCRIPTA PHILOLOGOCA PANNONIENSIS. 2002. Szerk. Földes Csaba.
 • EURÓPAISÁG ÉS MAGYARSÁG. Tanulmány kötet az azonos című tudományos konferencia anyagai alapján. 2003. április 28. Komárom.  I.-II- kötet. 2003. Szerk. Beszteri Béla.
 • TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK. 2003. Czelnai Rudolf, Schmidt János, Bíró Péter, Solymos Rezső, Bélafiné Bakó Katalin, Horváth József, Pósfai Mihály. Szerk. Fenyvesi Ottó és Sisakné Zentai Ilona.

Tanácsterem

A régió tudományos életének élénkítését szolgálják a Veszprémi Akadémiai Bizottság évenként rendszeresen megjelenõ pályázati felhívásai is. Ezek célkitűzése kettõs: ösztönzi a régióban szerzett tapasztalatokra épülõ, vagy a régióban jelentkezõ feladatok megoldását elõsegítõ témák kidolgozását, illetve biztatást ad a régióban dolgozó kutatóknak az általuk választott munka folytatására és befejezésére. Különösen az elszórtan, nem fõhivatású kutatóhelyen (intézetben, egyetemen), sokszor magányosan dolgozó értelmiségieket szeretnénk bátorítani ezzel. Valljuk: a VEAB a színvonalas tudományos munka egyik fóruma, de nem az elit értelmiség exkluzív szervezete kíván lenni, hanem fõ célja az, hogy minél többen kapcsolódjanak be a tudomány hazai és nemzetközi vérkeringésébe, minél többen indulhassanak el azon az úton, amely a tudományos teljesítmény csúcsaira vezethet.

A VEAB EMLÉK-PLAKETT létesítése, módosítása és a díjazottak  Az  érem

Belépési nyilatkozat

Hírlevél 2005

Hírlevél 2006

Hírlevél 2007

Hírlevél 2008

Hírlevél 2009

Hírlevél 2010

Köztestületi belépési nyilatkozat

 

0
Aktualitások
Szőlő és bor sorozat

Előadások és borkóstoló
2014. szeptember 26.

Űrkutatás-sorozat 2014. október 8. 17:30-kor

Magyarország az ESA tagság küszöbén

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

Az akadémiai kutatócsoportok napja
2014. november 12.

Numerikus modellezési feladatok a Dunántúlon

A Vízgazdálkodási Munkabizottság ülése
2015. február 10.